AİHM'ne BAŞVURU PDF Yazdır E-posta
Yazar EMEKLİ ASSUBAYLAR   
Cumartesi, 03 Ocak 2009

Active ImageDeğerli Meslektaşlarımız,

TEMAD Genel Merkez Yönetiminin geçtiğimiz dönemde OYAK ile ilgili davayı AİHM'ne taşıması Assubayların gündeminde olduğu gibi, Ülke gündeminde hayli yer almıştı. 

O dönemlerde bu başvurunun yapılıp yapılmadığı, içeriğinin ne olduğu tartışılırken sitemiz üyesi, Fakülte Mezunu bir meslektaşımız öğreniminin karşılığı olarak eksik verilen 2 kademesini dava konusu ederek iç hukuk yollarını tüketmiş ve yine sitemiz aracılığıyla irtibat kurduğu M. Assubay Avukat Sayın Necmettin YANKOL'un hukuki desteği ile Davasını AİHM'ne taşımıştır.

Hukuki yollardan hak aramanın en önemli kriterleri, Hukuku bilmek veya bilen birisinden destek almak ve hakkını arama kararlılığını göstererek ZAMANINDA gerekli yerlere başvuruyu yapabilmektir.

Halen görülmekte olan bu dava kazanıldığı takdirde MYO Yasasından önce kendi hesabına Fakülte bitiren, lisans Mezunu Assubaylara  eksik verilen 2 kademe ile ilgili önemli bir kazanım sağalyacaktır.

Her ne kadar bu davada talep edilen 2 kademe, lisans mezunları için talebimiz olan 8. dereceden göreve başlama ile örtüşmese de meslektaşımız mevcut yasalar arasındaki bu ciddi çelişkiyi ortaya koyarak dava konusu etmesi nedeniyle önemli bir HUKUK ve İNSANLIK ayıbını gözler önüne sermektedir.

TEMAD Yönetiminde görev alan Hukukçu meslektaşlarımız bu tür somut davalarla hak arama konusunda meslektaşlarımıza rehber ve destek olmalıdırlar.Görüşme ve uzlaşı ile elde edilemeyen haklarımızın yoğun hukuk mücadelesi ile talep edilerek alınmaya çalışılması en az YÜKSEK SESLE Konuşmak kadar etkili bir yöntemdir.

Davanın içeriği ile ilgili bilgiler aşağıdadır. (Kişisel bilgiler tarafımızdan silinmiştir)

 

A.İ.H.SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MAHKEMEYE BAŞVURU FORMU


I. LES PARTIES
THE PARTIES
TARAFLAR

A.LE REQUERANT/LA REQUERANTE
THE APPLICANT
BAŞVURUCU
(Renseignements a fournir concernat le requerant/la requerante et son/sa representant(e) eventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
(Başvurucu ve varsa temsilcisi hakkında verilmesi gereken bilgiler)

1. Nom de famille....................................................
Surname First name (s)                                
Soyadı                                                                        KIYI

2. Prenom (s)........................................................
First Name(s)
Adı                                                                             CEMAL

Sexe: masculin/feminin.............................................
Sex: male/female
Cinsiyeti: erkek/kadın                                             ERKEK

3. Nationalite........................................................
Nationality
Milliyeti                                                                    TÜRKİYE CUMHURİYETİ V ATANDAŞI

4. Profession........................................................
Occupation
Mesleği                                                                      ASTSUBAY
5. Date et lieu de naissance.....................................................................................
Date and place of birth
Doğum tarihi                                                           **/**/1965

6. Domicile..........................................................................................................
Permanent address
İkametgahı                                                               *************************************-
                                                                                     *****************DAİRE:4 ÇORLU/TEKİRDAĞ
                                                                                                                                      TÜRKİYE

7. Tel. No...........................................................................................................0090 282 *******

8. Adresse actuelle (si differente de 6.)........................................................................
Present address (if different from 6.)
Şu anki adresi (6'da belirtilen ikametgahından farklı ise)        AYNI ADRES

9. Nom et prenom du/de la representant(e)*.........................................................................................................
Name of representative*
Temsilcinin Adı*                                            NECMETTİN YANKOL

10.Profession du / de la represant (e) ................................................................................................................
Occupation of represantative
Temsilcinin mesleği                                       AVUKAT

11. Adresse du / de la representant(e) ................................................................................................................
Address of representative
Temsilcinin adresi                                    TEPE MAH.YENİYOL CAD.ONAT PSJ.NO:39/
                                                                                    MARMARİS/MUĞLA/TÜRKİYE

12. Tel. No: ..0-252-4138131... Fax No..;0-252-4135457

13. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF
(Indiquer ci-apres le nom de l'Etat / des Etats contre le (s) quel (s) la requete est dirigee)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Aşağıda başvurunun hangi devlet aleyhine yöneltildiğini belirtiniz)

............TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ .......................................................................

II- EXPOSE DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre II de la note explicative)
(see part II of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Notun II. Bölümüne bakınız)

14............... ....               
1.    Davacı müvekkilim çalıştığı kurum olan Çorlu-5.Kor.Kur.Bşk.lığı Mly.ve Büt.Şb.Md.lğü’ne verdiği dilekçe ile 1993-1994 eğitim yılında Anadolu Üniversitesi  İktisat fakültesinden mezun olduğunu ve buna bağlı olarak 926 sayılı TSK Personel Kanunun 137.inci maddesi c Bendi ilk alt bendi hükümlerine göre intibak işlemleri yapıldığın belirterek yeni çıkarılan kanun maddesine göre kanunun tanıdığı yeni hakların var olduğunu ve buna bağlı olarak 2 kademe intibakının yapılmasını istemiştir.Müvekkilim dilekçesinde; 137.maddesinin 4861 sayılı kanunla değişik (c)bendinin 3.alt bendinde yapılan değişik kanun maddesi;”Astsubay Meslek Yüksek okulu mezunları  ve kendi nam ve hesabına fakülte,yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler,personel kanunun EK-VIII/A sayılı cetvele göre 9.derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar.Bunlar görevde oldukları süre içinde lisans tamamlama ve eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksekokul  bitirdikleri takdirde ,mezun olduklarına dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek intibakları yapılır .Birden fazla yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır” hükmünü amirdir.
2.    Yeni çıkan bu kanun hükmü davacı müvekkilime uygulanmaması sonucu aynı statü ve eğitim düzeyine sahip olduğu personel ile arasında 2 kademe farkı oluşması nedeniyle mağdur olduğunu ,moral ve motivasyonunun olumsuz etkilendiğini belirtmiş ve bu durumun Anayasa’nın 10.maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştir.Ve yeni yasaya göre 2 kademe daha verilmesini talep etmiştir.
3.    İlgili kurum tarafından 24 ağustos 2006 tarihinde taleplerinin uygulanamayacağı yönünde cevap verilmiştir.
4.    Davacı daha sonra talebinin uygulanmaması işleminin iptali için T.C.Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üçüncü Daire Başkanlığının 2006/1507 esas sayılı dosyası ile dava açmıştır.Davacının bu davası aynı mahkemenin 03/07/2007 tarih ve 2007/664 karar sayılı ilamı ile red edilmiştir.Davanın ret gerekçesi ise yasal dayanaktan davanın reddine dairdir.
5.    Söz konusu bu mahkeme kararı yasaya ve usule,ayrıca T.C.anayasasının 10.maddesinde belirtilen eşitlik hükümlerine aykırıdır.Mahkemenin verdiği  bu ret kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde müracaat edilecek başka bir k urum kalmamıştır.Tüm idari yollar tüketilmiştir.Devletin bu uygulaması  insan hakkı ihlali niteliğindedir.Çünkü aynı eğitimde olan aynı iki kişiye iki farklı uygulama yapılmaktadır.Müvekkilim yasanın uygulanmaması nedeniyle maddi kayıplara uğramıştır ve yaşadığı sürece de uğramaya devam edecektir.Bu nedenle iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.
6.    DAVALI DEVLETİN UYGULAMASI İNSAN HAKLARINA AYKIRI OLUP HUKUK İHLALİ NİTELİĞİNDEDİR.Şöyleki;926 sayılı TSK Personel kanunun 67 ve 68.inci maddelerinde astsubay kaynaklarını belirtmiştir.Görüleceği üzere kanun koyucu astsubay kaynaklarını belirlerken ,TSK ‘nın ihtiyaçlarına ve günün değişen koşullarına uygun olarak farklı kaynaklardan astsubay alımı yoluna gitmiştir.211 sayılı TSK İç Hizmet kanunu 3.maddesi astsubayı;”hususi kanunlara göre Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeye haiz olan askerdir” diyerek tanımlamıştır.Atıf yaptığı kanunlardan özellikle 926 sayılı kanunun 93.ve devamı maddeleri incelendiğinde görüleceği üzere;
   .    Kademe ve rütbe ilerleme şartlarına haiz olabilmek için öncelikle Astsubay nasbedilmek gerekir.Söz konusu mahkeme kararının gerekçesinde açıklanan  Astsubay meslek yüksekokulu mezunları ile liseyi bitirdikten sonra  astsubay sınıf okulunu bitirerek  astsubay çavuşluğa nasbedilenler arasında kademe farkının olmasının yasaya uygun olduğuna dair kanaati hukuka ve hayatın olağan akışına uygun bulmuyoruz.
          Genel anlamda TSK Personel kanunu ve TSK İç Hizmet kanunu  net olarak astsubayların  farklı kaynaklardan alınabileceğini belirtmesine rağmen,astsubay nasbedildikten sonra aynı hukuksal  statüye tabi tutulduğu ve bir ayırım yapmadığı açıkça ortadayken T.C.devletinin bu yaklaşımı hukuksal mantıkla uyuşmamakta ve devletin kendi yasalarıyla çelişmektedir.Aynı eğitim seviyesinde olan astsubaya aynı kanunları uygulamalı aralarında fark yaratacak uygulamalar yapmamalıdır.Ancak her nedense davalı devlet aynı eğitim seviyesinde olanlara farklı iki intibak işlemi yapmaktadır.Bu uygulama eşik iki insan arasında 2 kademe fark yaratmaktadır.Bu uygulamanın neresi yasaldır.Devlet hataya düşmektedir.
      Astsubaylığa iki yıl önce başlayıp,TSK Personel kanununa uygun olarak kademe ilerlemesi yapmış olanlar ,iki yıl sonradan astsubaylığa başlayanlardan 2 kademe daha önde olması hayatın olağan akışına ve hukukun genel ilkelerine uygun bir  durumdur.Netice itibariyle her iki durumda olan astsubaylar sonradan kendi nam ve hesaplarına   4 yıllık lisans eğitimi tamamlamaları neticesinde de bu 2 kademe farkın ,mesleğe önce başlayanın lehine olması olağandır.Sonuçta 4 yıllık lisans mezunu olan ve ulaşılabilecek son derece olan 1.dereceye,farklı kaynaklardan gelseler dahi aynı eğitim seviyesi ve aynı hukuksal duruma haiz olmalarından dolayı,astsubaylık mesleğine iki yıl önce başlayanın 1.dereceye iki yıl önce ulaşması  da hayatın olağan akışına ve hukukuna uygundur.Ancak devlet  926 sayılı kanunun  137.maddesinde iki farklı düzenleme yaparak,aynı hukuksal duruma sahip astsubayları ,sırf farklı kaynaklardan geldikleri cihetle yaptığı uygulama ,sonradan göreve başlayanın lehine 2 kademelik bir fark yaratmaktadır ki bu uygulama hukukun ilkelerine uygun değildir.İnsan hakları sözleşmesinde belirtilen haklara aykırıdır.
    Anayasa mahkemesinin yerleşik kararlarında belirtildiği üzere,hukuksal durumları aynı olanlar için kanun önünde eşit olmaları söz konusudur.Bu ilkeyle ,aynı hukuki durumda olan kişi ve topluluklara aynı kurallar uygulanarak kanun önünde eşitliğin çiğnenmesi engellenmeye çalışılmıştır.
 
                                                                                          
                                                               

Si necessaire, continue sur une feuille separee
Continue on a seperate sheet if necessary
Eğer gerekli görürseniz ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz

III- EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION (S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE (S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L'APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/ OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞME İHLALLERİ İLE İDDİALARIN DAYANAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre III de la note explicative)
(see Part III of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Notun III. Bölümüne bakınız)

15..........-HAK İHLALLERİ-KAZANILMIŞ HAKLARI YOK SAYMAK-ANAYASADA BELİRTİLEN KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ-ANAYASADA BELİRTİLEN İŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI TUTUM VE DAVRANMIŞ- DAVACININ KİŞİ OLARAK DEVLET KARŞISINDA HAKLARININ KORUNMAMASI-...................................................................................................................


IV- EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 / 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 / 1 OF THE CONVENTION
SÖZLEŞME'NİN 35. MADDESİNİN 1. FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille separee, les
renseignements demandes sous les points 16 a 18 ci-apres)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)
(Açıklayıcı Notun IV. Bölümüne bakınız. Her şikayet için, gerektiğinde ayrı bir sayfa kullanarak, aşağıdaki 16'dan 18'e kadar numaralandırılmış alt bölümlerde istenen bilgileri veriniz)
..............................................................................................................................


16. Decision interne definitive (date et nature de la decision, organe- judiciaire ou autre- l'ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Nihai karar (kararın tarihi, niteliği, Kararı veren merci- adli veya diğer-)
....ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ-ÜÇÜNCÜ  DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN 03/05/2007 GÜNLÜ VE  2006/1507 ESAS,2007/664 KARAR SAYILI DAVA DOSYASI..........................................................................................................................


17. Autres decisions (enumerees dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque decision, sa date, sa Nature et l'organe-judiciaire ou autre- l'ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date court or authority and nature of decision for each Of them)
Diğer kararlar (tarih sırasına göre her kararın tarihi, niteliği ve kararı veren merci-adli veya diğer Belirtilmelidir)
      1.Davacının başvuru dilekçesi.
      2.Davalı idarenin ,davacının talebinin reddine dair verdiği 24 ağustos 2006 günlü yazı cevabı.
18. Dispos (i) ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas ete exerce?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used?. If so, explain why you have not used it.
Başvurmadığınız başka bir çözüm yolu var mı ?. Eğer varsa, nedir ve neden bu yola başvurulmadı?
..............BAŞKA BİR ÇÖZÜM YOLU KALMAMIŞTIR.
 
Si necessaire, continuer sur une feuille separee
Continue on a separate sheet if necessary
Eğer gerekli görürseniz ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz

V-EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRETENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION
BAŞVURUNUN AMACINA VE HAKKANİYETE UYGUN TATMİN TALEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre V de la note explicative)
(see Part V of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not'ta V. Bölüme bakınız)

20......TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN DAVACININ İNTİBAKININ YAPILMAMASI   NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARAR;100.000-YTL..BU  TOPLAM ZARARIN TÜRKİYE CUMPURİYETİ DEVLETİNDEN ALINARAK DAVACIYA ÖDENMESİ..İLE
           .......................................................................................................................

VI-AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE L'AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
DİĞER ULUSLARARASI MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ USULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Voir chapitre VI de la note explicative)
(see Part VI of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not'ta VI. Bölüme bakınız)

Avez-vous soumis a une autre instance internationale d'enquete ou de reglement les griefs enonces dans la presente requete? Si oui, fournir des indications detaillees a ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.
Bu başvurunuzdaki şikayetlerinizi başka bir uluslararası makama sundunuz mu?. Eğer sunduysanız, bu konuda ayrıntılı bilgi veriniz.

............HAYIR BAŞVURULMADI...................................................................................................................

VII- PIECES ANNEXEES
LIST OF DOCUMENTS
BELGELER LİSTESİ
(PAS D'ORIGINAUX, UNIQUEMENTDES COPIES)
(NO ORIGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIES)
(BELGELERİN ASLI DEĞİL SADECE ÖRNEKLERİ)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les decisions mentionnees sous ch. IV et VI ci-dessus.Se procurer, au besoin, les copies necessaires, et, en cas d'impossibilite, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas etre obtenues.Ces documents ne vous seront pas retournes.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions reffered to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. İf you can not obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Açıklayıcı Not'un VII. Bölümüne bakınız. Yukardaki IV ve VI. Alt bölümlerde belirtilen bütün kararların örneğini ekleyiniz. Eğer bu belgeler elinizde yoksa temin ediniz. Eğer temin edemiyorsanız bunun nedenini açıklayınız. Gönderdiğiniz belgeler size geri verilmeyecektir.)
a .......1.Davacının 04 temmuz 2006 günlü müracaat dilekçesi
       2.Davalı idarenin 24 ağustos 2006 günlü talebin reddine dair  yazısı
       3.Davacının 03/11/2006 günlü dava dilekçesi
       4.Davalı idarenin 16 ocak 2007 tarihli davaya karşı savunma dilekçesi.
       5.Davacının ,davalı idarenin cevabına karşı cevap dilekçesi.
       6.Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üçüncü Daire Başkanlığının 2006/1507 esas ,2007/664 karar sayılı ilamı.
       7.Davacıya ait bitirdiği okulu gösterir diploma örneği.
       8.Kimlik örneği.
VIII-DECLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
BİLDİRİM VE İMZA
(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(see Part VIII of the Explanatory Note)
(Açıklayıcı Not'ta VIII. Bölüme bakınız)

22. Je declare en toute et loyaute que les renseignements qui figurent sur la presente formule de requete sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present Application form is correct.Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bildiririm ve inancım dahilinde beyan ederim.

Lieu/Place/ Yer..................TÜRKİYE-MUĞLA-MARMARİS.........................................
Date/ Date/Tarih................04/11/2007........................................

(Signature du/de la requerant(e) ou du/de la representant(e)
(Signature of the applicant or of the representative)
(Başvurucunun veya temsilcisinin imzası)

            AV.NECMETTİN YANKOL

*Si le/la requerant(e),jondre une procuration signee par le/la requerant(e) en faveur du/ de la reresentant(e)
A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
Eğer başvurucu temsil ediliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve başvurucunun imzasını taşıyan bir Yetki Belgesi ekleyiniz.(Ekte yetki belgesi vardır.)

Yorumlar
Yeni EkleAra
Ersen Gürpınar - Göbeğimizi bizmi keseceğiz   | Author | 2009-01-03 14:31:52
Cemal Kıyı arkadaşımı kutluyorum bu dava kazanılırsa Asb. MYO kanunundan önce yüksek okul bitirenler iki kademe kazanacaktır. Bizim esas talebimiz olan 9/2 ve 8 nci derece konusu çözülmese de bu bir haksızlığa karşı açılan davadır Ben 1979 yılında yüksek okul bitirdim Zamanın cumhurbaşkanının mahkemeyi yanıltması veya AYİM hukuka aykırı kararı ile büro memuru gibi intibakım yapıldı Asb. MYO kanunu çıkınca dava açmadım benim için önemli olan 2 kademe değildi ben sürekli birçok devlet memuruna uygulanan 9/2 ve 8 nci derecenin bize uygulanmama adaletsizliğine karşı çıktım Bu dava bize yeni ufukların açılmasını sağlıyacak ben bu tür davalar için TEMAD sitesinde tavsiyede bulunulması yerine destek olunmasını beklerdim
halilergenli   | Author | 2009-01-05 14:36:58
Çeşitli paltformlarda sıksık duyduğumuz bir söylemdir. Yazıp çizmekle bir şey elde edemeyiz, somut adımlar atalım. Yukarıdaki olay işte bu somut adımlardan biridir. Fakat hakettiği ilgiyi görmediğini üzülerek görüyoruz.
Umarız camiamızın geleceği açısından hayırlı bir sonuç alınır. Cemal KIYI arkadaşımızı ve karşılık beklemeden desteğini esirgemeyen Sayın Necmettin YANKOL'u bu cesur adımları nedeniyle kutlarım.
janas - tam destek   | Registered | 2009-01-06 15:40:23
Bendende tam destek.Değerli devremi ve Sayın Yankol"u kutluyorum.
İşte olay bu.

Takipteyim.
Sadece kayýtlý kullanýcýlar yorum yazabilir!

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.

Son Güncelleme ( Cumartesi, 03 Ocak 2009 )
 
< Önceki   Sonraki >